Arbejdsmiljøpolitik

Overordnet:

Kredsstyrelsen arbejder for at arbejdsmiljøet til stadighed forbedres således at antallet af lærere der oplever et dårligt arbejdsmiljø, mindskes mest muligt. 

Anbefaling fra kredsstyrelsen:

 • At suppleanten til tillidsrepræsentanten vælges som arbejdsmiljørepræsentant
 • At arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentanten har et fastlagt samarbejde

Kredsen:

 1. Afholder som minimum 2 årlige møder/kurser for arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor aktuelle emner tages op.
 2. Hovedudvalgsmedlemmet sikrer løbende drøftelse af /opfølgning på kommunens aftaler på A-miljøområdet. Der orienteres løbende til TR’erne på de månedlige møder.
 3. Arbejder for tid til arbejdsmiljørepræsentantens arbejde.
 4. Arbejder via hovedudvalgsmedlemmet for at uddannelseskravet bliver opfyldt for medlemmer i MED systemet.
 5. Indkøber og sørger for relevante materialer og litteratur. Deltager i relevante kurser.
 6. Deltager i og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet gennem det forpligtende kredsarbejde bedst muligt.

Hovedudvalgs- og områderepræsentanter:

 1. Arbejder for at bringe arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen i de overordnede organer for arbejdsmiljø.
 2. Aktuelt arbejde for at stress-politik bliver implementeret.
 3. Aktuelt arbejde for en præcist defineret seniorpolitik.
 4. Aktuelt arbejde for en fair sygefraværspolitik.
 5. Med til at sikre procedurer for gennemførelse og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet i hele MEDstrukturen.
 6. Følge op på indsatsområder på A-miljøområdet.

Arbejdsmiljørepræsentanten

 1. Er med til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen i faglig klub, medudvalg og arbejdsmiljøudvalg.
 2. Med til (sammen med TR) at udarbejde retningslinier på en række områder, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis for
  • Fagfordeling
  • Vold
  • Forældre/elevklager
  • Nye kolleger
  • Stress
  • Sorg
 1. Sikrer at arbejdsskader anmeldes og behandles i arbejdsmiljøgruppen.
 2. Er med til sikre en opdateret APV med handleplan.
 3. Er med i byggeudvalg.