Medlem

Meld dig ind/ændringer i ansættelsen/udmeldelse

Dlf Logo Lille

Indmeldelse

Du kan selv indmelde dig on-line, eller ring til kredsen og vi kan gøre det sammen. 

Startmedlemskab. Medlemmer der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges 50% kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet, er du omfatteet af karensbestemmelsen gælder dette ikke.  

Ændring

f.eks. kredsflytning og stillingsskifte. Har du fået nyt job og skal skifte kreds, så send os en mail til 131@org Bemærk venligst, at navne- og adresseændringer ikke skal indberettes. Foreningen får dagligt disse oplysninger opdateret fra et centralt register.

Sådan får du kontingentnedsættelse

Du har mulighed for at søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse i særlige situationer. Du har mulighed for kontingentnedsætttelse eller fritagelse i en given periode. Vi bevilger ikke kontingentnedsættelse eller fritagelse med tilbagevirkende kraft. Du kan søge ved at sende en mail til : medlemsservice@dlf.org eller 131@dlf.org

Kontingentnedsættelse 50%

Kontingentnedsættelse ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem.  Der bevilges ud fra en konkret vurdering og efter nedenstående retningslinier.

Vær opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft.

Barsel - Orlov til børnepasning
Det er alene i perioden med dagpenge, at medlemmet kan opnå kontingentnedsættelse, mens medlemmet skal betale fuldt kontingent i perioden med løn.

Orlov til uddannelse (SVU) - Uddannelsesgodtgørelse
Det forudsættes, at orlovsydelsen + eventuel supplerende ydelse eller løn ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Dagpenge ved ledighed
Medlemmer, der modtager dagpenge, opnår kontingentnedsættelse dog tidligst efter 1 måneds ledighed.

Der forudsættes, at dagpenge + evt. lønindkomst ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Kontanthjælp
Der bevilges kontingentnedsættelse efter samme retningslinier som ved ledighed.

Jobtræning
Det forudsættes, at medlemmets samlede indtægt fratrukket arbejdsmarkedsbidrag ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Særlige situationer
Kontingentfritagelse - eller nedsættelse med tilbagevirkende kraft - bevilges kun i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved store sociale forandringer eller alvorlig sygdom.

Der bevilges ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Kontingentfritagelse

Kontingentfritagelse ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem. Der bevilges ud fra en konkret vurdering og efter nedenstående retningslinier.

Vær opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.

Orlov uden løn
Almindelige medlemmer, der har orlov uden løn, bevilges kontingentfritagelse.

Såfremt medlemmet i orlovsperioden genindtræder i en stilling inden for foreningens område, eller påbegynder at modtage dagpenge, ophører kontingentfritagelsen.

Arbejdsledig, frameldt Jobcentret
Arbejdsledige medlemmer, der i en periode er frameldt Jobcentret, bevilges kontingentfritagelse i frameldingsperioden, dog max. 6 måneder.

 Værnepligt
Almindelige medlemmer, der aftjener værnepligt, bevilges kontingentfritagelse.

Kontingentfritagelse, der ikke kræver ansøgning

75 år
Medlemmer, der fylder 75 år, er kontingentfrie fra den 1. i måneden efter fødselsdagen, medmindre de fylder 75 år den 1. i måneden.

Diplomer til de 75-årige kan rekvireres ved henvendelse til medlemskontoret.

Dimittender
Nyuddannede lærere er kontingentfri de første 3 måneder efter afsluttet uddannelse.

Det er vigtigt, at foreningen får oplysning om dimissionsdatoen. Det kan ske på den dimittendblanket, som foreningen løbende sender til de nyuddannede.

 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til kredsen 131@dlf.org

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 
Eksempel:

Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Du bliver ikke automatisk udmeldt af Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud af Lærernes a-kasse i deres vedtægter

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du er pensionist og melder dig ud af foreningen, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.

Meld dig ind

  Meld dig ind online

 

 

   En Der Skriver