Kontingent

Kontingentsatser:

For almindelige medlemmer                      kr. 470,- /måned

For pensionister                                             kr. 122,- /måned

Du vil som nyt medlem få tilsendt et pbs indbetalingskort, dækkende den første periode. Derefter vil kontingentet blive opkrævet med en PBS opkrævning hvert kvartal (for fraktion 4 hvert halve år). Jeg vil stærkt opfordre dig til at få opkrævningen tilmeldt PBS, så kontingent-betalingen kan ske automatisk.
Dette vil forenkle sagsgangen meget for både dig og os.

Betalingsservice online tilmelding

 

Nedsættelse af kontingent

Under særlige omstændigheder har du mulighed for at få nedsat dit kontingent i en given periode.

For at få nedsat dit kontingent er det en forudsætning at årsagen til ansøgningen skyldes en af følgende grunde: 

Dagpenge ved ledighed 

Medlemmer, der oppebærer dagpenge ved ledighed, kan søge om kontingentnedsættelse. Der bevilges nedsættelse, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats.

Nedsættelse på 50 % bevilges for en 6 måneders periode, hvorefter medlemmet på ny skal søge om kontingentnedsættelse.

Kontingentnedsættelse ophører hvis medlemmet opnår beskæftigelse.  

Modtager af sociale ydelser 

Samme regler som for dagpenge ved ledighed.

Pt. er der tale om følgende ydelser: Fleksjob, sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ressourceforløbsydelse.  

Barselsdagpenge  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden  

Forældreorlov  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke modtager nogen supplerende ydelse eller løn. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke modtager nogen supplerende ydelse eller løn.  

Nyindmeldte  

Medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattes af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.  

Dimittender  

Dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, bevilges automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.

Ikke med tilbagevirkende kraft

Det bevilges ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft

 

Fritagelse for kontingentbetaling

Under særlige omstændigheder, kan du blive fritaget for at betale kontingent.

Du kan blive fritaget for kontingentbetaling, hvis du :

Har Orlov uden løn 

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m. Har tjenestefri 

Er selvforsørger og ikke til rådighed for arbejdsmarkedet  

Medlemmer, som i en periode ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet, bevilges kontingentfritagelse i denne periode, dog max 6 måneder. 

Har mistet retten til dagpenge 

Medlemmer, som har mistet retten til dagpenge, og som ikke kan oppebære kontanthjælp eller anden form for ydelse, bevilges kontingentfritagelse for en 6 måneders periode ad gangen.  

Frihedsberøvelse 

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden.  

Værnepligt  

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden. 

Får et Borgerligt ombud

Folketingsmedlem, borgmester eller lignende 

Særlige situationer  

Der kan desuden bevilges kontingentnedsættelse/-fritagelse i helt ekstraordinære situationer, fx ved alvorlig sygdom, tvangsauktion m.v. 

Ikke med tilbagevirkende kraft 

Der bevilges ikke kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft

Du søger om kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse ved at sende en mail til: 

131@dlf.org eller medlemsservice@dlf.org 

 Fraktioner:  

 1

 2

 3

 4

6

 

 Lærere

 Bhv. kl. ledere

 Ledere

 Pensionister

Særlige medlemmer

 Kasserer - Annette Værum Hinkbøl

 Anette Vaerum Hinkboel2