Kontingent

Kontingentsatser:

For almindelige medlemmer                      kr. 491,- /måned

For pensionister                                             kr. 129,- /måned

Du vil som nyt medlem få tilsendt et pbs indbetalingskort, dækkende den første periode. Derefter vil kontingentet blive opkrævet med en PBS opkrævning hvert kvartal (for fraktion 4 hvert halve år). Jeg vil stærkt opfordre dig til at få opkrævningen tilmeldt PBS, så kontingent-betalingen kan ske automatisk.
Dette vil forenkle sagsgangen meget for både dig og os.

Betalingsservice online tilmelding

 

Nedsat kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder få nedsat dit kontingent i en periode

Du søger om nedsat kontingent via Min side (ved ledighed benyttes [Min situation]. For at søge om anden nedsættelse, benyt [Mit Kontingent] [Nedsat kontingent]).

Vær opmærksom på, at der ikke bevilges kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft.

Du kan få nedsat dit kontingent ved flere forskellige scenarier.

 • Du er ledig og modtager dagpenge: Hvis du får dagpenge pga. ledighed, kan du søge om kontingentnedsættelse. Du får nedsat kontingentet, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats. Nedsættelse på 50 % bevilges for en periode på seks måneder. Herefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job.

 • Du modtager sociale ydelser: Her gælder de samme regler som for dagpenge ved ledighed (se ovenfor). Pt. kan du søge om nedsat nedsat kontingent, hvis du fx modtager en af følgende ydelser:
  * Sygedagpenge
  * Kontanthjælp
  * Ledighedsydelse
  * Revalideringsydelse
  * Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  * Ressourceforløbsydelse

 • Du er i fleksjob: Arbejder du i et fleksjob, kan du søge om kontingentnedsættelse. Hvis den samlede ydelse for fleksjobbet samt lønindkomst ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats, får du nedsat kontingentet fra ansøgningstidspunktet og perioden ud.    
 • Du modtager barselsdagpenge: Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud.
 • Du er på forældreorlov: Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn under orloven.

 • Du modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU): Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn i perioden.
 • Du er nyindmeldte: Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening i fraktion 1 eller 2, får du automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første seks måneder af medlemskabet. Det gælder alle nyindmeldte medlemmer undtagen de, der er omfattes af karensbestemmelsen og som betaler fuldt kontingent.

 • Du er dimittend: Er du dimittend og overflyttet fra Lærerstuderendes Landskreds (LL), får du automatisk fuld kontingentfritagelse i to måneder efter afsluttet uddannelse. Herefter får du 50 % kontingentnedsættelse i yderligere fire måneder.

Fritagelse for betaling af kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling i en periode

Du søger om kontingentfritagelse via Min side (Benyt menupunktet [Kontakt DLF] vælg modtager - Medlemsservice - skriv din besked).

Vær opmærksom på, at der ikke bevilges kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.

 • Du har orlov uden løn: Du kan søge om kontingentfritagelse. Det forudsættes, at du ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m.

 • Du er selvforsørger og står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet: Hvis du i en periode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du søge om kontingentfritagelse, dog maksimalt seks måneder. 

 • Du har mistet retten til dagpenge: Har du mistet retten til dagpenge og ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp el.lign., kan du søge om kontingentfritagelse for en periode på seks måneder ad gangen.  

 • Du er frihedsberøvet: Er du frihedsberøvet, kan du søge om kontingentfritagelse.  

 • Du aftjener værnepligt: Medlemmer, der aftjener værnepligt, kan du søge om kontingentfritagelse. 

 • Du har et borgerligt ombud: Er du blevet valgt til et politisk embede fx borgmester eller folketingsmedlem, kan du blive fritaget for at betale kontingent. 

 • Pensionist i fraktion 4: Kontingentfritagelse opnås automatisk fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.
 • Særlige situationer: Ved ekstraordinære situationer (fx alvorlig sygdom, tvangsauktion el.lign.) kan Danmarks Lærerforening, ud fra konkret vurdering, bevilge en kontingentnedsættelse eller en fritagelse for at betale kontingent i en periode.  

Du søger om kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse ved at sende en mail til: 

 Fraktioner:  

 1

 2

 3

 4

6

 

 Lærere

 Bhv. kl. ledere

 Ledere

 Pensionister

Særlige medlemmer

 Kasserer - Annette Værum Hinkbøl

 Anette Vaerum Hinkboel2