Nyt fra kredsen den 6.juni 2016

           

   
     

Indeværende skoleår er ved at være slut. Det betyder, at der skal gøresstatus i forhold til, hvordan det gik, og der skal tages hul på planlægningen af det nye.

Jeg vil her blot forholde mig til et par af de emner, der lige nu skal være i fokus ude på skolerne.

Hver enkelt lærer og børnehaveklasseleder skal i forbindelse med skoleårets afslutning have en opgørelse af arbejdstiden. Vi har en klar forventning om, at alle modtager en opgørelse, hvoraf det fremgår, hvor mange timers arbejde, man har leveret, så man kan se, i hvilket omfang man har ydet overarbejde og derfor er berettiget til overarbejdsbetaling.
Det skal endvidere fremgå, hvor mange timer den enkelte lærer har undervist, så det kan sikres, at der er udbetalt korrekt undervisningstillæg for undervisningstimer, der ligger ud over 750 timer. Man skal lige være opmærksom på, at vi arbejder ud fra det udvidede undervisningsbegreb – det betyder som tommelfingerregel, at når læreren er sammen med børn, hvor der foregår læring, så er der tale om undervisningstid. Tillidsrepræsentanterne kan fortælle mere, hvis det er nødvendigt.

Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang på alle skoler.
Der skal udarbejdes opgaveoversigter til hver enkelt lærer. Det er en grundopfattelse i vores kreds og kommuner, at opgaveoversigterne bliver til i dialog. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår der foregår en dialog på skolen, som har indvirkning på den endelige opgaveoversigt. Det væsentligste element i en opgaveoversigt vil typisk være fagfordelingen. Det er derfor vigtigt, at der er en åben dialog omkring opgave- og fagfordelingen på skolen. Et andet element er skolens og kommunens ”aktivitetskalender”.
Dialogen omkring opgaveoversigten skal ikke forveksles med en MUS-samtale, men det  vil være et krav, at den enkelte lærer i forbindelse med  udarbejdelsen af egen opgaveoversigt har en individuel samtale med lederen – af kortere eller længere varighed.

Vi har underskrevet nye” fælles forståelser” i begge kommuner. De er ikke helt ens, men fælles for dem er, at vi søger at styrke dialogen og gøre den mere forpligtende. Vores to kommuner er begge indstillede på, at vi i samarbejde får kigget på mulighederne for at løse opgaverne i skolen. Lige nu er der for mange opgaver til, at de kan løses med den kvalitet, som de fleste lærere har været vant til at levere.

Vi har aftalt øget evaluering, så vi får bedre muligheder for at følge op på udviklingen omkring arbejdstiden i kommende skoleår.
Du kan tale med din TR om planlægningen af næste skoleår på din skole. Du kan læse de to kommuners fælles forståelser på kredsens hjemmeside: http://www.kreds131.dk/arbejdsliv/lov-409-faelles-forstaaelse

På kredsstyrelsens vegne
Venlig hilsen
Bent Eriksen
Kredsformand

Emner

Målgruppe